หน้าที่การทำงานของพนักงาน บริษัทรับก่อสร้างอาคาร

บริษัทรับก่อสร้างอาคาร

บริการของ บริษัทรับก่อสร้างอาคาร เป็นบริษัทรับสร้างบ้านและอาคารที่แต่ละบริษัทมีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการสร้างบ้านไม่เหมือนกัน หากบริษัทน่าเชื่อถือ คุณจะได้รับประสิทธิภาพการบริการที่สูงและครอบคลุม เพราะบริษัทนั้นมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสายงาน งานของคนที่เกี่ยวข้องในการทำงานก่อสร้าง เราจะพูดถึงในบทความนี้ว่าแต่ละฝ่ายมีหน้าที่อะไรบ้าง 

บริษัทรับก่อสร้างอาคาร ที่น่าเชื่อถือ มีหน้าที่การทำงานอะไรบ้าง 

คนงานก่อสร้างหรือแผนกที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างที่ทำงานภายใน บริษัทรับก่อสร้างอาคาร จะมี 3 กลุ่มหลัก โดยแต่ละกลุ่มมีการประสานงานกันเพื่อทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจนในแง่ของความรับผิดชอบในการทำงาน ด้วยประสบการณ์กว่าทศวรรษ ทุกทีมในแต่ละสายงานมีทักษะสูง ส่งผลให้ผลงานมีคุณภาพตรงความต้องการของผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ยังมีราคาที่เหมาะสมตามงบประมาณที่ผู้ใช้บริการมี ซึ่งสามารถอธิบายหน้าที่การงานของผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละแผนกของ บริษัทรับก่อสร้างอาคาร ที่เชื่อถือได้ ได้แก่ 

  • ผู้รับเหมา คือ บุคคลที่ทำงานตามสัญญาในเอกสารการจ้างงาน ทั้งในเรื่องของขอบเขตสำหรับงานที่ทำ การกรอกแบบฟอร์ม รวมถึงการทำรายการต่าง ๆ ระยะเวลาการก่อสร้าง จัดงบประมาณที่เหมาะสม และข้อตกลงอื่น ๆ จากนั้นจึงกำหนดราคาเพื่อให้เจ้าของสามารถตัดสินใจได้ว่าควรจ่ายในราคาเท่าไร 
  • เจ้าของ คือคนที่ทำให้โครงการหรือการก่อสร้างเกิดขึ้น รับผิดชอบจ่ายค่าจ้างแก่ผู้รับเหมาและนักออกแบบ หน้าที่หลัก ได้แก่  

– รับผิดชอบค่าใช้จ่ายรวมและกำหนดเวลาของงานหลักในโครงการว่าเสร็จสิ้นเมื่อใด 

– รับผิดชอบในการให้งานและรายละเอียดโครงการ เช่น ปริมาณน้ำมันดิบที่กลั่นต่อวัน ปริมาณลวดเหล็กที่จะผลิต 

– กำหนดว่าต้องการเข้าร่วมโครงการใด เช่น การทบทวนรายละเอียดของงานอย่างเป็นระบบของแต่ละโครงการ 

  • นักออกแบบ คือวิศวกรและสถาปนิกที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ซึ่งมีหน้าที่ตีความข้อกำหนดของเจ้าของให้เหมาะสมกับรายการที่กำหนด ช่วยให้ผู้รับเหมาก่อสร้างในลักษณะที่ตรงกับความต้องการของเจ้าของ หน้าที่หลักคือ 

– ตรวจสอบงานตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา 

– ตรวจสอบรายละเอียดการก่อสร้าง 

– ประมาณราคาก่อสร้างให้เจ้าของตัดสินใจ 

– พิจารณาคำขอใช้วัสดุจากผู้รับเหมาที่ขออนุมัติ 

– ออกแบบและคำนวณทางเลือกอื่น เช่น กำหนดเวลาก่อสร้าง กำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของเจ้าของ และทำแบบก่อสร้างบ้านหรืออาคาร 

-เป็นที่ปรึกษาเมื่อมีปัญหาการก่อสร้าง 

จากบทความเราทราบว่า หน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อนการก่อสร้างของ บริษัทรับก่อสร้างอาคาร มีอะไรบ้างที่จะแบ่งให้ชัดเจนเพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพสูงและใช้เวลาไม่นานในการก่อสร้างให้เสร็จทันเวลา สร้างความสะดวกสบายและความประทับใจให้กับลูกค้าทุกคนที่ใช้บริการ